Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sustainability 1480X565

Hållbarhet

- integrerat i varje steg av vår investeringsprocess

Hållbarhet i investeringsprocessen

Sedan East Capital grundades har vi strävat efter att vara en långsiktig, aktiv och ansvarsfull investerare och ägare. Vi har investerat i tillväxt- och utvecklingsmarknader i över 25 år och utvärdering av risker och möjligheter relaterat till ESG har varit en integrerad del av vår investeringsprocess från början. Inledningsvis innebar detta att vi letade efter företag vars ägare hade rätt drivkraft och en transparent verksamhet. Vårt fokus är densamma, men vårt ESG-arbete har utvecklats och förfinats över tid. 

För att kunna göra tillförlitliga bedömningar som speglar verkliga förhållanden så behöver hållbarhetsanalysen grunda sig i aktivt engagemang och lokal närvaro. Det här har varit East Capitals arbetssätt sedan starten 1997. Vi är övertygade om att vi, genom att vara närvarande och samarbeta med ledningsgrupper och ägare, kan förstå företagens verkliga kvalitet. Det här arbetssättet har gett oss en solid grund för att utvärdera risker och möjligheter kopplade till hållbarhet.

Alla East Capital Groups strategier följer ett ESG-ramverk. Ramverket består av fyra pelare: Uteslutning av sektorer (negativ screening), kontroversiell (normbaserad) screening, egen ESG-analys och aktivt ägande. Dessa fyra pelare beskrivs i detalj i vår ESG Policy.

East Capital följer Principles for Responsible Investment (PRI), FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Som aktiv ägare tar vi ansvar och arbetar tillsammans med andra investerare och organisationer för att bidra till en mer hållbar värld.

Sustainability Related Information

Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-förordning som syftar till att öka transparensen kring hållbarhet och hållbarhetsrisker på finansmarknaden. Syftet är att underlätta för investerare genom att standardisera rapporteringen av hållbarhetsfaktorer (ESG-faktorer).

Se nedan för SFDR-information om East Capitals fonder.

PDF-filerna nedan innehåller webbplatsinformation som ger viktig information om fondernas investeringsstrategier och tillgångsfördelning. Vi beskriver våra metoder för att främja miljömässiga och sociala egenskaper när det gäller artikel 8-fonderna och för att uppnå målet om hållbara investeringar när det gäller artikel 9-fonden. Vi säkerställer att inga investeringar orsakar betydande skada och beaktar huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen.

Vi diskuterar vidare våra strategier för god bolagsstyrning och aktivt ägande. Vi anser att god bolagsstyrning, liksom ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt agerande, är avgörande för att ett företag ska kunna maximera det långsiktiga aktieägarvärdet. Därför måste vi inte bara ha ett starkt ramverk för att mäta hållbarhetsindikatorer som bedömer påverkan på miljömässiga och sociala egenskaper, utan också upprätthålla en produktiv dialog med våra portföljbolag för att säkerställa att de kontinuerligt förbättrar sig när det gäller väsentliga ESG-aspekter.

Vår ESG-metodik kombinerar egna verktyg, regelbundet uppdaterade av analytiker och portföljförvaltare, interna kontroller och samarbete med ESG-teamet, samt data från externa tjänsteleverantörer. Egenutvecklade verktyg är särskilt viktiga på grund av bristen på hållbarhetsrelaterade uppgifter från företagen, speciellt i utvecklingsmarknader. Vårt tillvägagångssätt säkerställer att ESG-hänsyn integreras i investeringsprocessen.

På grund av de specifika omständigheterna kan East Capital Ryssland och East Capital Östeuropa inte längre främja miljömässiga och sociala egenskaper för alla portföljbolag och uppfylla de relaterade rapporteringskraven enligt SFDR. Därför är delfonderna för närvarande planerade att omklassificeras enligt informationssystemet i artikel 6 i SFDR. Denna ordning gäller för fonder som inte främjar miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) egenskaper och som inte har hållbara investeringar som mål.

East Capital Balkans, China A-Shares, Global Frontier Markets, Multi-Strategy och New Europe är alla klassificerade som artikel 8-fonder enligt förordning (EU) 2019/2088, även känd som Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Även om fonderna inte har något mål för hållbara investeringar syftar de till att främja miljömässiga eller sociala egenskaper, eller en kombination av båda, så länge de företag som de investerar i följer god förvaltningssed.
Fonderna har åtagit sig att upprätthålla en minsta andel hållbara investeringar med ett miljömässigt och/eller socialt mål. Vi har skapat ett trestegstest för att avgöra om en investering kvalificerar sig som hållbar. Testet baseras på definitionen av en hållbar investering i artikel 2.17 i SFDR. Vi använder flera av våra egna ESG-verktyg i kombination med data från externa tjänsteleverantörer, inklusive vår Red Flag-analys, ESG Scorecards, sektorbaserad screening och normbaserad screening.

Information för varje fond finns i PDF-filerna nedan. Varje information inleds med en sammanfattning.

SFDR Website Disclosure Article 8 - East Capital Balkans

SFDR Website Disclosure Article 8 - East Capital China A-Shares

SFDR Website Disclosure Article 8 - East Capital Global Frontier Markets

SFDR Website Disclosure Article 8 - East Capital Multi-Strategi

SFDR Website Disclosure Article 8 - East Capital New Europe

East Capital Global Emerging Markets Sustainable är klassificerad som en artikel 9-fond enligt SFDR. Det innebär att fonden, utöver långsiktig kapitaltillväxt, har ett tydligt mål för hållbara investeringar. Detta innebär att fonden skall bidra positivt till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) genom exponering mot företag på tillväxtmarknader. Fondens alla innehav skall positivt bidra till de globala målen för hållbar utveckling i sina värdekedjor, mätt med vårt egenutvecklade SDG Value Chain Assessment Tool (beskrivs närmare i PDF-filen nedan). Fonden har ska ha en minsta andel på 90 % hållbara investeringar med ett miljömässigt och/eller ett socialt mål (det enda syftet med andra investeringar är att hålla nödvändig kompletterande likviditet). Vi har utvecklat ett trestegstest ("testet") för att avgöra om en investering ska betraktas som hållbar; testet baseras på definitionen av en hållbar investering i artikel 2.17 i SFDR.

Fondens information finns tillgänglig i PDF-filen och inleds med en sammanfattning.

 

SFDR Website Disclosure Article 9 - East Capital Global Emerging Markets Sustainable

Redogörelse för investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Principal Adverse Impact (PAI) statement finns tillgänglig på East Capital Groups webbplats.

ESG Scorecard 615X374

East Capitals egna ESG Scorecard

2016 skapade och lanserade vi vårt eget ESG Scorecard för att bättre kunna integrera ESG-faktorer i vår investeringsprocess. Detta förbättrade vår förmåga att formalisera och strukturera vår kunskap, erfarenhet och uppfattning om väsentliga ESG-relaterade risker och möjligheter. Detta var nödvändigt på grund av bristen på täckning av extern ESG-forskning på tillväxtmarknader. Sedan 2017 innehåller vår ESG analys en separat SDG-modul för att säkerställa integrationen av risker och möjligheter relaterade till dessa mål på vägen mot 2030. Under 2020 lade vi till en momentumpoäng för att vägleda våra engagemangsprioriteringar.

”Scorekortet” underlättar vår bedömning av relevanta och väsentliga ESG-risker och möjligheter ur ett tillväxtmarknadsperspektiv. Våra hållbarhetsbedömningar görs av portföljförvaltare, -rådgivare och analytiker, med stöd av vår hållbarhetschef. På så vis försäkrar vi oss om att hela investeringsteamet beaktar relevanta risker och möjligheter i sina fundamentala analyser, vilket borgar för en mer holistisk analys av bolagens kvalitet.

ESG Scorekort innehåller 10 Red Flag-frågor och över 50 ytterligare frågor som rör miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG-faktorer). Denna struktur möjliggör en grundlig genomgång av relevanta och väsentliga ESG-risker och möjligheter, samt en SDG-modul.

Samarbeten

Sedan 2012 är East Capital anslutna till PRI - Principles for Responsible Investment, FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi implementerar sex principer relaterade till aktivt ägarskap, integration av ESG-frågor och rapportering. En av principerna handlar även om att arbeta tillsammans för att mer effektivt implementera principerna.

Andra branschinitiativ och organisationer vi är aktiva medlemmar i är exempelvis ACGA, CDP, IFRS, Climate Action 100+, IIGCC, SISD, SWESIF och TCFD.

Läs mer och se alla samarbeten
Sustainable Investment Report 2023 Front 615X405

East Capital Group Sustainable Investment Report

Efter att ha drivit ESG-frågor på tillväxt- och frontiermarknader i mer än 25 år, tillämpar vi inom East Capital Group unika insikter och metoder i våra investeringar. Ta del av vår hållbarhetsrapport, Sustainable Investment Report, som omfattar hela East Capital Group. Rapporten presenterar verktyg och utfall från alla gruppens varumärken: Adrigo, East Capital, East Capital Real Estate och Espiria.