Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Legal information

Tillstånd och tillsyn

East Capital följer Fondbolagens förenings riktlinjer och rekommendationer för god sed i fondbranschen.

East Capitals fonder är auktoriserat i Luxemburg. Tillsyn utövas av CSSF (Commissionde Surveillance du Secteur Financier) vilket är Finansinspektionen i Luxemburg.

East Capital har utsett East Capital Asset Management S.A till Förvaltningsbolag.

East Capital Asset Management S.A.

Förvaltningsbolag är East Capital Asset Management S.A. (ECAM).

ECAM är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Mer information om East Capital Asset Management S.A (på engelska).

ECAM delegerar kapitalförvaltningen till East Capital Financial Services AB. All juridisk information gällande kapitalförvaltningen för East Capital finns samlat på här.

Riskinformation

Läs informationsbroschyr och faktablad för investerare, som finns på respektive fondsida, noggrant innan en investering.

Investeringar i fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillgången till East Capitals fonder kan vara begränsad i vissa länder. Utförlig information om var fonden finns registrerad och vilken typ av distribution som är tillåten kan erhållas av East Capital. Informationen om East Capitals fonder är inte avsedd att vara tillgänglig för investerare hemmahörande i ett land där tillgängliggörandet av sådan information är förbjuden enligt lag eller föreskrift.

Det är viktigt att du själv bedömer om en investering är lämplig i förhållande till dessa risker samt de eventuella skatte- och andra legala konsekvenser och begränsningar som kan gälla för dig. Du bör också vid behov konsultera finansiell, juridisk och skatterådgivare innan du investerar.

Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i East Capital Groups Privacy Notice.

Klagomålshantering

För oss är det viktigt att du som kund hos oss är nöjd. Om du av någon anledning inte är nöjd med någon produkt eller en tjänst är vi tacksamma att du tar dig tid att kontakta oss, så att vi har möjlighet att reda ut vad som hänt. Klagomål lämnas givetvis kostnadsfritt.

Här hittar du mer information om hur du kontaktar oss vid eventuella klagomål.