Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investment Philosophy 2 1480X565

Investeringsfilosofi

Vi investerar i tillväxt- och frontiermarknader över hela världen. Sedan vi grundades 1997 har vi strävat efter att vara långsiktiga, aktiva och ansvarsfulla investerare och ägare.

Våra investeringsteam använder sin goda kunskap om lokala marknader, grundläggande analys och regelbundna affärsförbindelser för att forma sina investeringsbeslut.

Över åren har våra team haft kontakt med många företag, ledningsgrupper, tillsynsmyndigheter, regeringar och andra investerare, allt för att bidra till att göra goda investeringsbeslut.

Vi utvecklar ständigt vår strategi för hållbarhet och ESG, så att vi kan erbjuda våra kunder hållbara investeringsprodukter. Detta har resulterat i en unik och egenutvecklad strategi som våra investeringsteam har följt sedan 1997.

Vårt mål är att fatta mer välgrundade investeringsbeslut och öka värdet på våra portföljbolag genom aktivt ägande, samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av hållbarhet i vårt investeringsuniversum.

Lokalt beslutsfattande

Regelbundna möten på plats med företagsägare, ledningsgrupper och beslutsfattare är en väsentlig del av investeringsprocessen, vilket ger oss god lokalkännedom, aktuell tillgång till information och ett omfattande nätverk. På tillväxt- och frontiermarknader är en verklig lokal närvaro avgörande för att vi ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut och övervaka befintliga innehav.

Analysdriven

Noggrann analys är väsentlig för att identifiera viktiga resultatdrivande faktorer och för att kunna göra en korrekt riskbedömning. I vår investeringsprocess förlitar vi oss på vår egen analys, inklusive riskscenarier och en egen ESG-analys.

Långsiktighet

Vi kan göra kortsiktiga justeringar i våra fonder. Detta sker dock utan att ge avkall på portföljernas övergripande långsiktiga fokus och låga kärnomsättning. Vi fokuserar på företag med starka och förutsägbara tillväxtprofiler, hög och konsekvent avkastning på eget kapital, högt fritt kassaflöde och hög kapitaleffektivitet. Fundamentala faktorer spelar roll över tid.

Aktiva val av aktier

Vi ser bortom indexsammansättningar och investerar efter övertygelse på företagsbasis. Våra portföljer har en aktiv förvaltning. Vår exponering utanför index omfattar allokering till mindre företag, frontiermarknader och lokala kinesiska A-aktier. Mindre företag erbjuder en större exponering mot vissa snabbväxande sektorer som tydligt påverkas av den lokala marknadsdynamiken. Frontiermarknader är i allmänhet både mer snabbväxande och mindre korrelerade med den utvecklade världen än tillväxtmarknader. För att få en meningsfull exponering mot förnybar energi och ren teknik på tillväxtmarknaderna är det viktigt att allokera till lokala kinesiska aktier.

Ansvarsfulla investeringar

Vår grundläggande bottom-up-researchprocess tar upp och integrerar investeringsrisker och möjligheter som är kopplade till relevanta och väsentliga miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer. Vi anser att god bolagsstyrning samt ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt agerande är avgörande för att förvalta ett företag med målet att maximera det långsiktiga aktieägarvärdet.

Aktiva ägare

ESG-faktorer är en viktig drivkraft för långsiktig avkastning, både ur ett möjlighetsperspektiv och ur ett riskreduceringsperspektiv. Vi arbetar för förbättrade ESG-standarder och stärker ansvarskedjan i portföljbolagen genom vår övervakningskapacitet och vårt konstruktiva engagemang.

Vår erfarenhet har visat att en engagerad och konstruktiv dialog oftare leder till att företaget övertygas om att inleda en positiv förändring, medan det helt enkelt inte leder till någonting om investeringen avslutas. Att rösta på bolagsstämmor är ett annat viktigt sätt för oss att förmedla våra synpunkter till företagen och deras ledning.