Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kommentar på andra kvartalet 2024: Taiwan, Indien och Kina tar täten bland tillväxtmarknaderna

De globala marknaderna var fortsatt starka även under andra kvartalet 2024. Tillväxtmarknaderna genererade 5,1 procent i avkastning, och gick därmed bättre än de utvecklade marknaderna, som gav 2,8 procent. Detta drevs främst av Taiwan, där ett fortsatt investerarintresse för AI- och chiptemat bidrog till en avkastning om 12,8 procent. Faktum är dock att de flesta länder utvecklades starkt: kinesiska offshore-aktier steg med 7,2 procent och Indien med 8,2 procent. Våra båda flaggskeppsstrategier, Global Frontier Markets och Global Emerging Markets Sustainable (GEMS) är kvar i den övre kvartilen för i år.

AI fortsätter att driva avkastningen på tillväxtmarknaderna. Taiwan (som nu utgör 19 procent av tillväxtmarknadsindexet) gav det största bidraget till absolutavkastningen under kvartalet genom att stiga med 12,8 procent. TSMC är det största bolaget såväl på tillväxtmarknaderna som i vår GEMS-fond, och tillverkar alla Nvidias avancerade AI-chip. TSMC-aktien har stigit med 50 procent hittills i år (i USD). Kvartalets kursuppgång utlöstes främst av att TSMC flaggade för prishöjningar på sina avancerade chip och inkapsling. Beskedet mottogs oväntat positivt av Nvidia-vd:n Jensen Huang, som förklarade att TSMC bidrar ”extremt starkt” till branschutvecklingen, och kommenterade: ”Jag ser deras prishöjningar som väl motiverade mot bakgrund av det värde de levererar. Det är väldigt kul att det går så bra för dem.” Enligt vår bedömning har marknaden ännu inte prisat in hela effekten av prishöjningarna – vi tror att omsättningen ökar med runt 25 procent nästa år, medan konsensusprognosen ligger runt 21–22 procent. TSMC är därför alltjämt en aktie vi gillar, som i våra ögon är köpvärd på en P/E-talsvärdering om cirka 10x för 2025 års vinster.

 

Figur 1. Aktiemarknader och valutor, avkastning i USD

Källa: Refinitiv, hämtad 02.07.24

 

Vi påminner ofta våra kunder om att AI-temat på tillväxtmarknaderna även har dimensioner bortom chiptillverkare som TSMC och Samsung Electronics. Vi har gjort omfattande kartläggningar för att identifiera AI-sektorns leverantörer av ”hackor och spadar”. Just nu utgör faktiskt transformatorer den främsta AI-flaskhalsen, som Elon Musk konstaterade i en podd nyligen. För oss har transformatorer i år varit ett centralt – och synnerligen lönsamt – investeringstema. Sydkoreanska Hyundai Electric och Cheryong Electric är två stora exportörer av transformatorer. Deras aktieägare har i år fått en avkastning om 238 procent respektive 284 procent (i USD).

Rubrikerna dominerades dock fortsatt av Kina. Landets börser gick in i en teknisk bull market-fas och steg med 20 procent relativt årets lägstanoteringar. Som vi brukar säga kan de största börsrörelserna inträffa när marknadssentimentet går från extremt dystert till ganska dystert, vilket andra kvartalet nog är ett exempel på. Precis som tidigare är exporten en ljusglimt, medan fastighetssektorn kastat sin skugga över såväl konsumentbarometrarna som den skrala ekonomiska aktiviteten. Regeringen fortsätter att successivt gjuta liv i ekonomin med olika åtgärdspaket, och de första effekterna borde visa sig under andra halvåret 2024. Den stora nyheten under andra kvartalet var en plan som ska ge statliga företag möjlighet att köpa upp krisdrabbade fastighetsbestånd och bygga om dem till billiga bostäder. Planen har utökats från 41 miljarder till 69 miljarder USD, och kommer att bidra till att minska de höga lagernivåerna i ekonomin.

I ett mer tekniskt perspektiv har Kina visserligen stigit med 22 procent från lägstanoteringen, men börserna ligger 19 procent under topparna 2023, och 50 procent under 2020 års toppar – aktiemarknaden har således betydligt mer att ge. Tittar man på enskilda bolag blir detta ännu tydligare. Företaget China Education är exempelvis den största privata kinesiska anordnaren av högre utbildning, och har historiskt handlats på ett framåtblickande P/E-tal i häradet 20–30x. I dag värderas China Education till ett framåtblickande P/E om 5x, en synnerligen attraktiv prislapp, inte minst då direktavkastningen uppgår till 9 procent och bolaget redovisar stadig tillväxt.

Den indiska marknadens segertåg fortsatte. I rekordsnabb takt har ytterligare 1 000 miljarder USD adderats till det totala börsvärdet (se Figur 2). Valet utlöste viss oro när premiärminister Narendra Modis parti fick betydligt färre parlamentsmandat än vad marknaden hade räknat med. Orosmolnen skingrades dock snabbt när de inhemska investerarna återigen sökte sig till börsen. Det externa investeringsinflödet var i stort sett oförändrat under första halvåret 2024, medan de inhemska investerarna tillförde aktiemarknaden 28,5 miljarder USD, klart mer än under hela 2023 (då inflödet uppgick till 22,3 miljarder USD). Kanske har vissa investeringsstrateger rätt när de tycker sig se en ”irrationell optimism” (en formulering myntad av tidigare Fed-chefen Alan Greenspan 1996) som har pressat upp värderingarna generellt. En mer optimistisk tolkning är att de inhemska inflödena dämpar volatiliteten jämfört med marknader som är beroende av omvittnat nyckfulla internationella investerare. På så sätt utgör inflödena ett strukturellt stöd till en stark tillväxtsaga. Själva är vi alltjämt ytterst selektiva. Om småbolag ger mycket värde för pengarna, och storägarna har en historik av bra bolagsstyrning, så drar vi oss inte för att investera – men vi undviker alla aktier som gör ett överdrivet uppumpat intryck.

 

Figur 2. Valoron över på Indienbörsen – nu värd 5 000 miljarder USD

Källa: Refinitiv, hämtad 02.07.24

 

Frontiermarknaderna och de mindre tillväxtmarknaderna fick ett ganska starkt kvartal. Hit hör en rad av de marknader i världen som gått bäst i år, däribland Kenya (upp 45 procent), Sri Lanka (upp 22 procent) och Kazakstan (upp 20 procent, alla uppgifter i USD). Gemensamt för marknaderna är att de nu har lagt pandemiåren och den efterföljande ombalanseringen bakom sig, är på banan igen och uppvisar stark ekonomisk tillväxt. De utvecklades bra redan under 2023, och har rusat hittills under 2024 – avkastningen uppgick till runt 20 procent (i USD) såväl under helåret 2023 som första halvåret 2024. Med så stark avkastning skulle man kunna tro att P/E-talen nu ökar, men eftersom vinsttillväxten består har P/E-talsvärderingen faktiskt i stället sjunkit till 7,2x. Vi ser gott om möjligheter och de flesta av marknaderna ligger tidigt i konjunkturcykeln.

Kvartalet präglades för vår del av ett sedvanligt späckat reseschema. Sydkorea var en av våra mest intressanta destinationer: Det låg något nytt och spännande i luften jämfört med våra tidigare besök. Förklaringen var det statliga programmet för att öka företagsvärderingarna genom bättre bolagsstyrning (läs mer om programmet och vår resa här). Ofta överskattar marknaden de kortsiktiga konsekvenserna av sådana åtgärder, men underskattar följderna på längre sikt. Vi bedömer att så är fallet även här, och P/B-tal under 1x för Sydkorea jämfört med 1,5x för Japan och 3,4x för Taiwan visar att det finns en markant uppsida. Andra intressanta resor tog oss till Thailand, till världens största solenergimässa i Shanghai (med 500 000 besökare), och till en lång rad möten och konferenser i Kina, London och på andra platser.

När det gäller hållbarhet har vi offentliggjort vår rapport för hållbara investeringar 2023 respektive vår redogörelse för GEMS-fondens hållbarhetspåverkan under andra halvåret 2023. Vi har hållit anföranden på en rad större konferenser, däribland Greenway i Hongkong och BIVA Mexico i London. Den viktigaste händelsen i nyhetsflödet var sannolikt de kinesiska börsernas riktlinjer för hållbarhetsredovisning, som trädde i kraft i maj 2024 och till vissa delar är obligatoriska. Vi har för närvarande 20 engagemang i 13 kinesiska bolag, och en sådan förändring blir till stor hjälp när vi överlägger med emittenterna.

Vi tror att tillväxtmarknader förblir intressanta även i framtiden. De erbjuder en tilltalande och väldiversifierad mix av stark strukturell tillväxt i bland annat Indien, exponering mot tech-sektorn i Taiwan och Sydkorea, samt låga värderingar i Kina, där mycket talar för en fortsatt återhämtning. Inte minst gynnas området av räntenedgången, som brukar stärka tillväxtmarknader i allmänhet och deras valutor i synnerhet. För stock pickers är frontiermarknaderna och de mindre tillväxtmarknaderna idealiska jaktmarker – här går det att hitta attraktivt värderade kvalitetsbolag runt om i världen.

Detta är marknadskommunikation. Denna publikation är inte riktad till dig om vi enligt någon lag i någon jurisdiktion är förbjudna att göra denna information tillgänglig för dig och är inte avsedd för användning som skulle strida mot lokala lagar eller förordningar. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen är korrekt, men det kan inte uteslutas att den kan vara baserad på oreviderade eller overifierade siffror eller källor. Informationen ska inte betraktas som investeringsrådgivning och ska inte användas som enda grund för ett investeringsbeslut. Vänligen läs prospekt och faktablad (KID), som finns tillgängliga på www.eastcapital.com

Relaterade artiklar

Polen, Turkiet och Grekland har haft en utmärkt 12-månadersperiod för aktiemarknaderna
Know Your Owner - En viktig framgångsfaktor för investerare på tillväxtmarknader
H2 2023 Impact Report - East Capital Global Emerging Markets Sustainable
Transformers for transformers – the key bottleneck in AI development?
Kommentar på första kvartalet 2024: AI fortsatt i förarsätet